Скачати у форматі PDF

Публічний Договір
про надання Послуг з реєстрації, перереєстрації, обслуговуванню та технічного супроводу доменних імен

Цей документ є Пропозицією (офертою) ТОВ «КС-ХОСТ», юридичної особи за законодавством України, будь-якій юридичній або фізичній особі (невизначеному колу осіб), за наявності правоздатності такої особи щодо здійснення таких дій, укласти Публічний Договір про надання Послуг з реєстрації, перереєстрації, обслуговуванню та технічного супроводу доменних імен що пропонуються на сайті:

http://ks‑host.com

Даний Договір (1) є публічним згідно з визначенням та вимогами статті 633 Цивільного кодексу України; та (2) є "Договором укладеним на словах" (Договір, укладений в усній формі) відповідно до положень статті 639 Цивільного кодексу України і, згідно з чинним законодавством України, має належну юридичну силу.

Даний Публічний Договір вважається укладеним з моменту отримання ТОВ «КС-ХОСТ» сплати, відповідної суми грошей за послуги, що пропонуються, відповідно до положень статті 642 Цивільного кодексу України,

Договір про надання Послуг з реєстрації, перереєстрації, обслуговуванню та технічного супроводу доменних імен що пропонуються, між ТОВ «КС-ХОСТ» та будь-якою особою що бажає отримувати такі послуги, може бути укладений в письмовій формі за заявкою такої особи.

Для цілей цього договору застосовуються наступні основні терміни і скорочення:

Виконавець або Реєстратор або Ми або Нас або Наш – написані з великої літери далі в тексті даного Договору або Регламенту означають ТОВ «КС-ХОСТ».

Замовник або Реєстрант або Клієнт або Користувач або Ви або Вам або Ваш – написані з великої літери далі в тексті даного Договору або Регламенту означають будь-яку особу що уклала цей Договір з ТОВ «КС-ХОСТ».

Сторона - написано з великої літери далі в тексті даного Договору або Регламенту означають ТОВ «КС-ХОСТ» або будь-яку особу що уклала цей Договір з ТОВ «КС-ХОСТ», разом іменуються Сторони.

АККАУНТ – особовий розділ Абонента на Сервері Виконавця, що утворюється після реєстрації у вигляді «облікового запису» на сервері (серверах) Виконавця. Визначається наявністю власного реєстраційного імені (Логіна) і Пароля. за допомогою АККАУНТ-а Абонент здійснює замовлення, контроль та управління Послугами.

Логін — унікальний для Web-сервера Виконавця набір букв та цифр, який у поєднанні з Паролем слугує ідентифікатором Абонента.

Біллінг — спеціалізований апаратно-програмний комплекс Виконавця, який (Біллінг) є реєстраційною обліково-розрахунковою системою, що забезпечує можливість надання Замовнику Послуг з реєстрації та підтримки доменних імен. За допомогою Веб-інтерфейсу Замовнику надається можливість здійснювати замовлення на реєстрацію нових доменних імен, виконувати переведення (трансфер) домену на обслуговування до компанії КС-ХОСТ, подовжувати строк реєстрації доменів та генерувати платіжні документі на оплату Послуг. Стартова Інтернет-сторінка Веб-інтерфейс Біллінгу розташована за адресою:

https://isp.ks-host.com

Реєстр – написаний з великої літери далі в тексті даного Договору або Регламенту означає електрону базу даних в мережі Інтернет, що забезпечує зберігання та обробку інформації про зареєстровані доменні імена.

Оператор Реєстру – написаний з великої літери далі в тексті даного Договору або Регламенту суб’єкт підприємницької діяльності що забезпечує експлуатацію та функціонування Реєстру.

Адміністратор публічного домену - особа, що здійснює комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресації, в тому числі серверів доменних імен мережі Інтернет, направлених на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернету та вільної конкуренції.

Реєстрація доменного імені (Реєстрація домену) — занесення Реєстратором в Реєстр інформації про доменне ім’я та про його володільця. Домен реєструється на фіксований заздалегідь визначений строк. Мінімальний строк реєстрації становить один рік с моменту занесення в Реєстр інформації про домен та про його володільця.

Делегування доменного імені (Делегування домену) — розташування інформації про доменне ім’я та відповідних йому серверах доменних імен (DNS) на кореневих серверах DNS відповідного домену, що забезпечує функціонування домену в мережі Інтернет. Делегування Домену можливе тільки в продовж строку реєстрації доменного імені.

Реєстрант — написаний з великої літери далі в тексті даного Договору або Регламенту є володілець зареєстрованого доменного імені, одна з Сторін даного Договору.

Реєстратор - написаний з великої літери далі в тексті даного Договору або Регламенту суб'єкт підприємницької діяльності, що згідно з відповідним Договором між ним та Адміністратором публічної доменної зони та Оператором Реєстру, надає послуги з реєстрації, перереєстрації супроводу та технічної підтримки доменних імен, забезпечення делегування та функціонування доменних імен невизначеному колу осіб (реєстрантам), одна з Сторін даного Договору.

 • 1. Предмет Договору

  • 1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується за заявою Замовника надати Послуги з реєстрації, перереєстрації, супроводу та технічної підтримки доменних імен на ім'я Замовника чи третіх осіб, вказаних Замовником, а Замовник - прийняти та сплатити ці послуги в порядку та на умовах, що зумовлені цією Угодою.
  • 1.2. Умови, порядок надання та отримання Послуг, а також додаткові права та обов’язки сторін встановлюються даним Договором та Регламентом. Регламент є невід’ємною частиною цього Договору.
 • 2. Права та обов’язки сторін

  • 2.1. Обов’язки Виконавця
   • 2.1.1. Виконавець зобов’язується своєчасно надати Послуги на умовах даного Договору та за встановленими показниками якості відповідно до стандартів, інших нормативних документів, а саме:
    • Виконавець зобов’язується, згідно заявки Замовника, здійснити реєстрацію нового доменного імені згідно Правил та в строки які встановлені відповідно до доменної зони в якій реєструється нове доменне ім’я;
    • Виконавець зобов’язується, згідно заявки Реєстранта, продовжити строк реєстрації доменного ім'я яким володіє Реєстрант;
    • повідомити Замовника про виконання реєстрації чи про причини її відхилення впродовж 1 (однієї) доби після реєстрації або відхилення реєстрації;
    • забезпечити делегування доменного імені на серверах доменних імен Реєстратора (якщо не обумовлено використання інших серверів доменних імен);
    • надати Реєстранту доступ до налаштувань домену допомогою веб-інтерфейсу, якщо підтримка домену забезпечується серверами доменних імен Реєстратора;
    • в випадку неможливості самостійного редагування Реєстрантом, Реєстратор приймає доручення на редагування змісту dns-зони домену від Реєстранта електронною поштою, здійснює модифікації та повідомляє про результати;
    • надати необхідні для використання Послуги консультації по електронній пошті.
   • 2.1.2. Виконавець зобов’язується в продовж всього строку дії цього Договору мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов'язків перед реєстрантами не менше трьох апаратно окремих серверів доменних імен (name server), фізично розташованих в різних будівлях з незалежним електроживленням, та IP-адреси цих серверів мають належати до різних автономних систем Інтернет.
   • 2.1.3. Виконавець зобов’язується зберігати всю інформацію та документи, що надані йому реєстрантами з метою реєстрації та обслуговуванню доменних імен, в повному обсязі, протягом строків, передбачених законодавством України. Вся інформація яка Забезпечити відповідний захист включаючи персональні данні Замовника буде зберігатися в режимі конфіденційності та використовуватись тільки для цілей виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором.
   • 2.1.4. Виконавець зобов’язується не розголошувати й не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, яка стала йому відома під час виконання даного Договору, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
   • 2.1.5. Виконавець зобов’язується не розголошувати відомості стосовно персональних даних Замовника, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України.
   • 2.1.6. Виконавець зобов’язується знищити персональні дані Замовника з бази персональних даних у разі припинення правовідносин між Виконавцем та Замовником, якщо інше не передбачено законом;
   • 2.1.7. Виконавець зобов’язується забезпечити захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них.
  • 2.2. Обов’язки Замовника
   • 2.2.1. Замовник зобов’язується надати Виконавцю правдиву, точну і повну інформацію про себе в кількості, необхідній для надання послуг. Замовник зобов'язується самостійно підтримувати цю інформацію в актуальному стані з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії даного Договору.
   • 2.2.2. Замовник зобов'язується своєчасно та в повному обсязі, порядку та на умовах, визначених цим Договором, оплачувати послуги ВИКОНАВЦЯ.
   • 2.2.3. Замовник зобов'язується додержуватись умов та порядку надання послуг визначених цим Договором та Регламентом, а також інших вимог та умов, пов'язані з наданням або можливістю надання послуг що регламентуються документами, в тому числі, серед інших регламентами, правилами, інструкціями і процедурами, прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією за призначенням імен і адрес ) і Адміністраторами відповідних публічних доменів.
  • 2.3. Права Виконавця
   • 2.3.1. Виконавець має право без погодження із Реєстрантом, припинити обслуговування Замовника БЕЗ відшкодування вартості послуг в наступних випадках:
    • у разі обов'язкових до виконання судових рішень (постанови та ухвали), що набрали законної сили, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;
    • у випадку, якщо за належним чином оформленим вимогом компетентних органів (судів, органів слідства, служби безпеки) контактна інформація, подана Реєстрантом згідно п. 2.2.1. не дозволяє беззаперечно встановити Реєстранта доменного імені, а також у випадках якщо контактна інформація не є достовірною.
    • систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / міжконфесійну ворожнечу, матеріалів щодо торгівлі зброєю, наркотиками і т.д.);
    • зловмисні дії (злом, атака тощо), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи серверів Виконавця або ж на дискредитацію служби;
   • 2.3.2. Виконавець має право вимагати від Реєстранта надати необхідну інформацію про Реєстранта, щоб мати можливість однозначно визначити особу володільця доменного ім’я, та захистити володільця домену від його втрати, та забезпечити законне право Реєстранта на володіння, використання та користування відповідним доменним ім’ям.
  • 2.4. Права Замовника
   • 2.4.1. Замовник має право вимагати від Виконавця надання Послуг В порядку та на умовах, визначених цим Договором та додатків до нього.
   • 2.4.2. Замовник має право доводити до відома Виконавця вимоги і побажання щодо Послуг які надаються за цим Договором.
   • 2.4.3. Замовник має право звертатися до Реєстратора у будь-якій доступній і зрозумілій формі для своєчасного отримування консультацій, що необхідні для користування Послугами.
 • 3. Умови та порядок оплати

  • 3.1 Оплата Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором здійснюється авансовими платежами згідно тарифів, що вказані на сайті Виконавця за адресою http://ks-host.com. Сплата послуг на наступний період повинна надходити не менше ніж за 1 (одну) робочу добу до закінчення попереднього оплаченого періоду. Оплата реєстрації та/або подовження строку реєстрації, в залежності від Правил обраної доменної зони, може здійснюватись на строк від одного до десяти років, але в будь-якому разі не менше чим на один рік.
  • 3.2. Послуги надаються за умови реєстрації Замовника на сайті Виконавця. При реєстрації Замовник повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про себе в кількості, необхідній для надання послуг.
  • 3.3. При формуванні замовлення Послуги Замовник самостійно обирає потрібну йому Послугу, тариф та строк дії Послуги. Замовлення Послуги є згодою Замовника оплатити Послугу згідно з цінами, які є актуальні на момент виконання замовлення.
  • 3.4. У випадку, якщо оплачене доменне ім'я не може бути зареєстроване / продовжено з незалежних від Виконавця причин, перерахована Замовником сума може бути використана ним для оплати інших послуг сервісу. Також сплачена сума може бути повернена платнику будь-яким доступним на той момент часу способом, за вирахуванням комісії платіжної системи з переказу грошей.
  • 3.5. Замовник потверджує, що розуміє та згоден з тим, що при наявності на його обліковому рахунку попередньо сплачених коштів, ці кошти можуть бути використані для оплати Послуг з автоматичної пролонгації терміну реєстрації його доменів, крім випадків коли це прямо заборонено Замовником.
  • 3.6. У разі несплати або несвоєчасної оплати за Послуги, Виконавець має право припинити / призупинити надання послуг і не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії.
  • 3.7. Несплата за Послуги протягом строку визначеному в Правилах користування та Регламенті відповідного домену означає відмову Замовника від послуги, що означає скасування реєстрації домену згідно відповідної процедури видалення доменного імені з Реєстру.
 • 4. Додаткові умови

  • 4.1. Ви гарантуєте, що Ви досягли встановленого законом віку і маєте всю необхідну правоздатність та повноваження для укладання даного Договору та виконання всіх зобов'язань. Ви погоджуєтеся та підтверджуєте, що використовуєте Послуги, що надаються за цим Договором, повністю на свій страх і ризик.
  • 4.2. Ви підтверджуєте, що ні реєстрація доменного імені, ні спосіб прямого або непрямого використання цього доменного імені не порушує права на інтелектуальну власність або інші законні права і інтереси третіх осіб або організацій.
  • 4.3. Якщо Ви дозволили використання доменного імені третій особі, Ви в будь-якому випадку залишаєтесь володільцем зареєстрованого доменного ім’я і Ви будете нести відповідальність за забезпечення та підтримку актуальної, повної і точної інформації, необхідної для швидкого вирішення будь-яких проблем, що стосуються доменних імен. Якщо Ви надали право на використання свого доменного імені іншій особі, Ви погоджуєтесь прийняти всю відповідальність за шкоду, заподіяну протиправним використання такого доменного імені.
  • 4.4. Ви потверджує, що розуміє та згодні з тим, що вся надана Вами з метою реєстрації доменного імені інформація буде постійно зберігатись в Реєстрі відповідного домену або в базі http://www.internic.net/, а її актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс;
  • 4.5. Ви офіційно стверджує, що Вам відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається Вами ВИКОНАВЦЮ та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені. Ви знаєте та згодні з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс;
  • 4.6. Ви потверджує, що розуміє та згодні з тим, що надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу, є підставою для призупинення реєстрації.
  • 4.7. Ви офіційно стверджує та згодні, що ТОВ «КС-ХОСТ» не несе відповідальності (I) по позовам третіх осіб, яких Ви можете використовувати для оплати Послуг, що надаються ТОВ «КС-ХОСТ», або (II) по позовам третіх осіб, від імені яких та/або на ім’я яких Ви замовляли та/або користуєтесь Послугами що надаються ТОВ «КС-ХОСТ».
  • 4.8. Ви зобов'язуєтесь відшкодувати збитки і убезпечити Виконавця, а також відповідних Адміністраторів доменних зон та операторів Реєстру, а також всіх посадових осіб, керівників та службовців цих компаній і організацій від будь-яких позовів, збитку, відповідальності, втрат і витрат, включаючи будь-які розумні винагороди адвокатам, і витрат, що виникають як прямо так посередньо з Послугами наданими Виконавцем в межах даного договору.
  • 4.9. Ви самостійно відповідає за безпеку свого Аккаунта, а також за всі дії, здійснені на сайті Виконавця під логіном Реєстранта. Реєстрант погоджується з тим, що він зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок неавторизованого (не дозволеного Реєстрантом) доступу з логіном і паролем Реєстранта та / або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Реєстрант самостійно здійснює завершення роботи під своїм паролем (кнопка 'Вихід') після закінчення кожної сесії роботи з сервісом Виконавця. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Реєстрантом положень Договору.
  • 4.10. Доменні імена реєструються Реєстратором в інтересах та на ім’я Реєстранта тільки на обмежений, заздалегідь визначений період, який визначається Правилами обраного домену. По завершенні періоду реєстрації, неспроможність уповноваженої особі або володільця зареєстрованого доменного імені платити відповідні кошти за продовження строку реєстрації протягом встановленого часу, призведе в результаті до скасування реєстрації доменного імені.
  • 4.11. Ми залишаємо за собою право вносити зміни до даного Договору та / або пов'язаних з ним документів у будь-який час. Зміни до даного Договору буде розміщені на нашому сайті в розділі Документи, і набирають чинності з моменту їх опублікування. Ваше подальше використання будь-якої з послуг або продуктів, означає Вашу згоду з будь-якими змінами до даного Договору.
 • 5. Межі Відповідальності

  • 5.1. Оператор Реєстру, Адміністратор доменної зони та Реєстратор не несе відповідальність за: (а) наслідки пов’язані з реєстрацією, та/або використанням, та/або не використанням, та/або неможливістю використання, та/або неправомірним використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми сторонами, (б) порушення Реєстрантом будь – яких прав третьої сторони, (в) порушення Реєстрантом законодавства України або країни походження Реєстранта, (г) порушення третьою стороною будь – яких прав Реєстранта.
  • 5.2. Реєстратор не несе відповідальності перед Реєстрантом за затримки та перебої в роботі, що відбуваються безпосередньо чи посередньо за причин, що знаходяться поза сферою контролю зі сторони Реєстратора, в тому числі, якщо Реєстрант використовує для делегування домену/доменів сервера імен (name – server), які не належать Реєстратору.
  • 5.3. Виконавець не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі надані послуги надаються за принципом «як є» та «за наявності», але Виконавець гарантує що будь якому випадку зробить все від нього залежно для виконання своїх зобов’язань.
  • 5.4. Виконавець не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що перевищує суми, отримані в якості оплати за Послугу.
 • 6. Згода на обробку персональних даних

  • 6.1. Реєстрант, дає згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання послуг, що надаються Реєстратором.
  • 6.2. Реєстратор зобов'язується обробляти персональні дані Реєстранта в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.
  • 6.3. Реєстрант погоджується з тим, що Реєстратор має право знеособити його персональні дані з метою передачі (в тому числі транскордонної) іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен.
  • 6.4. Реєстрант погоджується з тим, що Реєстратор має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен в знеособленому вигляді.
  • 6.5. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом направлення Реєстрантом відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Реєстратора. При цьому Реєстрант згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:
   • - відмова з боку Реєстратора у наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних,
   • - видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у Реєстратора таких даних.
  • 6.6.Реєстрант даною згодою доручає Реєстратору опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.
  • 6.7.Реєстрант погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або Адміністратору публічного домену, в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації Реєстранта як володільця доменного імені.
  • 6.8.Права Реєстранта по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".
 • 7. Порядок розгляду претензій і суперечностей

  • 7.1.Спори, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням, дією та/або тлумаченням цього Договору, підлягають врегульований шляхом сумлінних переговорів між сторонами згідно з досудовою формою врегулювання суперечок шляхом пред'явлення претензій у порядку, передбаченому Господарським кодексом України.
  • 7.2. Будь яка суперечність або вимога, що виникає з Договору, або стосуються Договору, його тлумачення або приведення у виконання, які не можуть бути врегульовані шляхом мирової угоди між сторонами протягом розумного періоду часу, буде за запитом будь-якої сторони остаточно вирішуватися в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
 • 8. Обставини непереборної сили (Форс-Мажор)

  • 8.1. Жодна із Сторін не вважається винною та не несе відповідальність за несвоєчасне виконання або невиконанні будь-якої частини цього Договору, якщо таке викликано подіями, що знаходяться поза розумним контролем такої Сторони включаючи, але не обмежуючись наступними подіями: пожежею, повінню, стихійним лихом, вибухом, війною або початком військових дій, страйком, ембарго, трудовим конфліктом, вимогою уряду, громадськими заворушеннями, розпорядженням цивільного або військового органу влади, змінами нормативно-законодавчої і правової сфері, які суттєво змінюють умови ведення фінансово-господарської діяльності, у випадках несанкціонованого втручання будь-яких третіх осіб в роботу телекомунікаційної мережі.
 • 9. Набрання чинності, термін дії та припинення Договору

  • 9.1. Даний Договір укладається на невизначений строк.
  • 9.2. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту отримання Виконавцем від Замовника плати за Послуги у розмірі та порядку, встановленому умовами даного Договору та Регламенту.
  • 9.2. Даний Договір залишається в силі до тих пір, поки Замовник є володільцем будь-якого доменного імені яке обслуговується ТОВ «КС-ХОСТ».
  • 9.3. Виконавець має право припинити дію даного Договору в випадку невиконання Замовником умов даного Договору.
  • 9.4. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності та виконання своїх обов’язків, які виникли под час дії даного Договору.
 • 10. Прикінцеві Положення

  • 10.1. Акцептом (прийняттям) даного Договору є сплата Замовником грошової суми відповідно вартості замовлених Послуг. Умови даного Договору застосовуються виключно до Замовників ТОВ «КС-ХОСТ», що уклали даний публічний Договір.
  • 10.2. Здійснивши оплату грошової суми відповідно вартості замовлених Послуг, Замовник підтверджує свою повну та беззаперечну згоду з усіма умовами даного Договору та зобов’язується виконувати всі його вимоги. Замовник підтверджує, що всі положення, умови та термінологія Договору йому зрозумілі, чітко викладені, а Послугою користується виключно за власною ініціативою.
  • 10.3. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються даним Договором, Регламентом та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.